Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej przy ul. Opawskiej 3 w Raciborzu, powiat raciborski, woj. śląskie

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość budynkowa o pow. łącznej 0,1890 ha składająca się z:

  1. działki nr 5132/159 o 0,1411 ha; działki nr 4301/159 o pow. 0,0430 ha (arkusz mapy 4, obręb Racibórz) zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00015708/8 oraz stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku przy ul. Opawskiej 3 w Raciborzu z zastrzeżeniem ustanowienia służebności gruntowej, obciążając prawo użytkowania wieczystego działki nr 5132/159 na obszarze 75 m2 nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i użytkowników wieczystych zabudowanej działki nr 4413/159, arkusz mapy 4, obręb Racibórz o pow. 0,0119 ha zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00038855/0.
  2. niezabudowanej działki gruntu nr 4298/159 arkusz mapy 4, obręb Racibórz o pow. 0,0049 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1R/00039405/8 przy ul. Opawskiej w Raciborzu.

 

 

Budynek usługowy przy ul. Opawskiej 3 zlokalizowany jest w centrum Raciborza. Oddany został do użytku w 1983 roku i jest budynkiem wolnostojącym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1.714 m2 w stanie technicznym do kapitalnego remontu. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz przyłączony został do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Powyższe działki są własnością Gminy Miasta Racibórz, oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości określone zostały w obszarze HZ6/1UC z po­dstawowym przeznaczeniem terenu dla zabudowy usługowej o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 z dopuszczeniem w ramach budynku usługowego funkcji mieszkalnych na kondygnacjach powyżej parteru.

 

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości budynkowej wynosi 1.600.000,00 zł oraz należny podatek VAT. Słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych i 00/100 oraz należny podatek VAT.

 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 480.000,00 zł. słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości budynkowej. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia przetargu, wycofania uczestnika przetargu przed rozpoczęciem przetargu (otwarciem ofert), zakończenia przetargu. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik przetargu, który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia nieruchomości budynkowej pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu umowy sprzedaży. Uznanie rachunku Spółdzielni o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 35 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.

Sprzedaż nieruchomości budynkowej przy ul. Opawskiej 3 w Raciborzu nastąpi z zastrzeżeniem ustanowienia służebności gruntowej, obciążając prawo użytkowania wieczystego działki nr 5132/159 na obszarze 75 m2 nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i użytkowników wieczystych zabudowanej działki nr 4413/159, arkusz mapy 4, obręb Racibórz o pow. 0,0119 ha.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży z osobą(ami) podpisaną(ymi) na formularzu ofertowym nastąpi w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Pisemną ofertę nabycia nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia można przesłać na adres siedziby Spółdzielni na formularzu ofertowym, lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem ”przetarg nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. nr 34 w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 14.00.

 

Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia i dostępny jest również w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w godzinach pracy w budynku B, I piętro, pok. nr 11 przy ul. Kilińskiego 4. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika przetargu, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami przetargu, nieodpowiadająca warunkom przetargu, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, niestanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika przetargu jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji. Wszystkie strony oferty muszą być trwale zespolone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

 

Termin i miejsce części jawnej przetargu

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy
ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, na piętrze w bud A, Sala Konferencyjna – nr 16 w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 10.00.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli ważne oferty, o wynikach przetargu w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o przetargu, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia nieruchomości budynkowej, pomniejszonej o wpłacone wadium.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości budynkowej do sprzedaży wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o lasach, koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, przygotowania i sporządzenia notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

 

Formularz Ofertowy

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”

Przedmiotem zbycia jest budynek letniskowy o powierzchni użytkowej 25,78m2 zlokalizowany na terenie całorocznego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego osrodekpietrowice.pl z rozbudowaną infrastrukturą do rekreacji i wypoczynku w ramach Campingu nr 240 w miejscowości Pietrowice, woj. opolskie, powiat głubczycki. Budynek letniskowy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” który posadowiony jest na poddzierżawionym gruncie na czas nieoznaczony należący do Gminy Głubczyce. Budynek letniskowy jest obiektem wolnostojącym o kubaturze 72,22 m3 i powierzchni zabudowy 33 m2 zlokalizowanym w odległości ok. 40 metrów od akwenów wodnych. Budynek składa się z łazienki z wc, przedpokoju, pokoiku dziecięcego oraz aneksu kuchennego połączonego z pokojem gościnnym z wyjściem na balkon.
Dojazd do budynku letniskowego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego odbywa się nawierzchnią asfaltową, zaś sam Camping nr 240 oznaczony na mapach turystycznych Polski jest bardzo dobrze skomunikowany dzięki położeniu przy drodze krajowej nr 38 łączącej Głubczyce i Kędzierzyn- Koźle z województwem opolskim i aglomeracją gliwicką w kierunku przejścia granicznego Pietrowice Głubczyckie – Krnov znajdującego się w odległości 2 km od budynku letniskowego. Budynek został przez Spółdzielnię zmodernizowany w 1996 roku i znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną.
Zgodnie z Uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce budynek letniskowy położony jest na terenach UT – tereny zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza prawa własności budynku letniskowego wynosi 88.652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 8.865,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćset pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki, zalicza się na poczet ceny nabycia budynku letniskowego. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia postępowania, wycofania uczestnika postępowania przed otwarciem ofert, zakończenia postępowania. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik, który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia prawa własności budynku letniskowego pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Uznanie rachunku Spółdzielni o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjno-Prawny (kadry) Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 45 76 wew. 328 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania, uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży z osobą(ami) podpisaną(ymi) na formularzu ofertowym nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/ogloszenia/

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę nabycia należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta nabycia budynku letniskowego – nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. nr 34 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami, nieodpowiadająca warunkom, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika postępowania jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Organizacyjno Prawnym – Kadry Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud A II p., pok. nr 35 w dniu 1 września 2023 r. o godz. 7.30.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Uczestnik, który wygrał postępowanie, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o sprzedaży, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu postępowania, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia budynku letniskowego, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik, który wygra postępowanie, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem budynku letniskowego do sprzedaży i sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. 

Formularz Ofertowy

.