Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”
ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz,
tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mysłowickiej 30 w Raciborzu, składającej się z działki nr 494/53, arkusz mapy 5, obręb Racibórz, o pow. 0,1692 ha, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności budynkiem stacji wymiennikowni ciepła o pow. użytk. 594,80 m2, zawierającym stację trafo o pow. użytk. 34,30 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu KW GL1R/00026403/0. Grunt jest własnością Gminy Miasta Racibórz, oddany w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz do dnia 25 maja 2083 r. Budynek stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Racibórz, obejmującego jednostkę strukturalną Śródmieście, przyjętego uchwałą nr XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem H 70, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa. Uzupełniające przeznaczenie terenu to funkcja mieszkaniowa z wyłączeniem kondygnacji parteru oraz usługi publiczne. Nieruchomość objęta ogłoszeniem wolna jest od obciążeń. Nieruchomość można oglądać z zewnątrz w dowolnym dniu i godzinie. Oględziny nieruchomości od wewnątrz możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Administracją Osiedla „Południe”, tel. 32 415 21 49. Cena wywoławcza nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania działki wraz z budynkiem) wynosi 495.000,00 zł. oraz należny podatek VAT. Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł. oraz należny podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w zł. polskich w kwocie 49.500,00. Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset zł. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Raciborzu, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o przetargu, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia przetargu, wycofania uczestnika przetargu przed rozpoczęciem przetargu, zakończenia przetargu. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w tym: wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie o położeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o lasach, sporządzenie operatu szacunkowego, koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, przygotowania i sporządzenia notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego, lecz przed jego podpisaniem. Uznanie rachunku bankowego sprzedającego o kwotę sprzedaży, musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego. Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. nr 34 w terminie do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 1000. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika przetargu, skutkować będzie wykluczeniem tego uczestnika z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami przetargu, nie odpowiadająca warunkom przetargu, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nie opatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. B, I piętro, pok. nr 11 w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 730. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument wskazujący, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika przetargu jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji. Wszystkie strony oferty muszą być trwale zespolone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Z tytułu odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia. Sprzedający zawiadamia na piśmie, w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, wszystkich, którzy złożyli ważne oferty, o wynikach przetargu. Bliższych informacji dotyczących postępowania przetargowego udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, tel. 32 415 35 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1400. W tym dziale jest również do odbioru formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę. Informacje dotyczące postępowania są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego.

Formularz ofertowy

 

 

 

 

     P R Z E T A R G

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 15.02.2021r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

 

  1. w Raciborzu przy ul. Matejki 2a/3 o pow. całkowitej 40,12 m2

  1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka,  miejsce postojowe, położone na I piętrze w budynku  3p.

cena wywoławcza 149.688,00, -zł., wadium 15.000, – zł.

Przetarg o godz. 900.

 Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

  • 32/ 415 26 07

 

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko – mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76   wew. 341 lub 303