Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3 ogłasza przetarg ograniczony dn. 28.12.2023r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23/8 o pow. 60,22 m2
    3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. ,piwnica oraz loggia
    położone na III p. w budynku 10 p.
    cena wywoławcza 188.230,000,- zł., wadium 18.800,00, – zł.
    postąpienie 1.900,00 zł
    Przetarg o godz. 10:00.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają najemcy lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18.800,00 zł na konto banku: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001
Wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.:  32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”

Przedmiotem zbycia jest budynek letniskowy o powierzchni użytkowej 25,78m2 zlokalizowany na terenie całorocznego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego osrodekpietrowice.pl z rozbudowaną infrastrukturą do rekreacji i wypoczynku w ramach Campingu nr 240 w miejscowości Pietrowice, woj. opolskie, powiat głubczycki. Budynek letniskowy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” który posadowiony jest na poddzierżawionym gruncie na czas nieoznaczony należący do Gminy Głubczyce. Budynek letniskowy jest obiektem wolnostojącym o kubaturze 72,22 m3 i powierzchni zabudowy 33 m2 zlokalizowanym w odległości ok. 40 metrów od akwenów wodnych. Budynek składa się z łazienki z wc, przedpokoju, pokoiku dziecięcego oraz aneksu kuchennego połączonego z pokojem gościnnym z wyjściem na balkon.
Dojazd do budynku letniskowego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego odbywa się nawierzchnią asfaltową, zaś sam Camping nr 240 oznaczony na mapach turystycznych Polski jest bardzo dobrze skomunikowany dzięki położeniu przy drodze krajowej nr 38 łączącej Głubczyce i Kędzierzyn- Koźle z województwem opolskim i aglomeracją gliwicką w kierunku przejścia granicznego Pietrowice Głubczyckie – Krnov znajdującego się w odległości 2 km od budynku letniskowego. Budynek został przez Spółdzielnię zmodernizowany w 1996 roku i znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną.
Zgodnie z Uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce budynek letniskowy położony jest na terenach UT – tereny zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza prawa własności budynku letniskowego wynosi 88.652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 8.865,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćset pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki, zalicza się na poczet ceny nabycia budynku letniskowego. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia postępowania, wycofania uczestnika postępowania przed otwarciem ofert, zakończenia postępowania. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik, który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia prawa własności budynku letniskowego pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Uznanie rachunku Spółdzielni o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacyjno-Prawny (kadry) Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 45 76 wew. 328 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania, uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży z osobą(ami) podpisaną(ymi) na formularzu ofertowym nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/ogloszenia/

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę nabycia należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta nabycia budynku letniskowego – nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. nr 34 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami, nieodpowiadająca warunkom, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika postępowania jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Organizacyjno Prawnym – Kadry Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud A II p., pok. nr 35 w dniu 1 września 2023 r. o godz. 7.30.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Uczestnik, który wygrał postępowanie, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o sprzedaży, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu postępowania, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia budynku letniskowego, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik, który wygra postępowanie, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem budynku letniskowego do sprzedaży i sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. 

Formularz Ofertowy

.