Przetargi

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu

Opis nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o numerach: 794/40 o pow. 0,0147 ha, 530/40 o pow. 0,0572 ha (arkusz mapy nr 1, obręb Racibórz) zapisanych w księgach wieczystych nr GL1R/00025043/1, GL1R/00026409/2 oraz działek nr: 637/40 o pow. 0,0163 ha i 472/40 o pow. 0,0028 ha (arkusz mapy nr 1, obręb Racibórz) zapisanych w księdze wieczystej nr GL1R/00023788/1 przy ul. Żwirowej w Raciborzu.
Działki 794/40 i 530/40 graniczą ze sobą, przy czym dostęp do drogi publicznej przy ul. Żwirowej zapewniony jest przez działkę nr 794/40. Działki wolne są od obciążeń, są niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Działka 794/40 została utwardzona i stanowi nawierzchnię dojazdową połączoną z ul. Żwirową. Działka 530/40 w większości stanowi teren zieleni ze skarpą od ul. Ocickiej.
Działki 637/40 i 472/40 zlokalizowane są wzdłuż ul. Żwirowej łączącej się z ul. Starowiejską. Działki są nieogrodzone, niezabudowane i nieuzbrojone. Przez działki przebiega kanałowa sieć ciepłownicza wysokich parametrów Ø 40 i Ø 80 zasilająca domy szeregowe przy ul. Żwirowej 2-64.
Wszystkie działki są własnością Gminy Miasta Racibórz, oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, działka nr 794/40 do dnia 14 lipca 2080r., działka 530/40 do dnia 5 października 2083r natomiast działki 637/40 i 472/40 w użytkowaniu wieczystym do dnia 21 lutego 2079r. Działki można oglądać w dowolnym dniu i godzinie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Racibórz zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/651/2006 z dnia 24 maja 2006r obejmującą jednostkę strukturalną Śródmieście działki nr 637/40 oraz 472/40 położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem H15MN, działka 794/40 położona jest na obszarze dróg publicznych klasy dojazdowej oraz klasy lokalnej H63KDD – 49,9%, H22KDL – 11,5% oraz na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej H15MN – 38,6% natomiast działka nr 530/40 w większości położna jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej H15MN – 85,90% oraz na obszarze dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej H22 KDL – 10,9% i H63KDD- 3,2%.

Cena wywoławcza
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wszystkich niezabudowanych działek gruntu wynosi 22.671,00 zł oraz należny podatek VAT. Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden zł oraz należny podatek VAT.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 2.300,00 zł, słownie: dwa tysiące trzysta złotych, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 4, bud. C, na konto nr 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek gruntu. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia przetargu, wycofania uczestnika przetargu przed rozpoczęciem przetargu (otwarciem ofert), zakończenia przetargu. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego, lecz przed jego podpisaniem. Uznanie rachunku sprzedającego o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu
Przetarg obejmuje wszystkie działki łącznie, nie ma możliwości złożenia oferty częściowej na wybraną/e działki.
Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 35 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/akty-prawne/ .

Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „przetarg nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. Nr 34 w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia i dostępny jest również w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w godzinach pracy w budynku B, I piętro, pok. Nr 11 przy ul. Kilińskiego 4. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika przetargu, skutkować będzie wykluczeniem tego uczestnika z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami przetargu, nieodpowiadająca warunkom przetargu, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika przetargu jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji. Wszystkie strony oferty muszą być trwale zespolone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

Termin i miejsce części jawnej przetargu
Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Kilińskiego 4, 47-400 Racibórz, bud B, I piętro, pok. Nr 11 w dniu 4 października 2021 r. o godz. 7:30.
Spółdzielnia zawiadamia na piśmie, w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, wszystkich, którzy złożyli ważne oferty, o wynikach przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o przetargu, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o lasach. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg ponosi również koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, przygotowania i sporządzenia notarialnej umowy kupna-sprzedaży

Formularz Przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu

Opis nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 635/40 o pow. 0,0422 ha, arkusz mapy nr 1, obręb Racibórz. Działka zlokalizowana jest u zbiegu ulic Kamiennej i Żwirowej i zapisana została w księdze wieczystej nr GL1R/00025043/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Działka jest własnością Gminy Miasta Racibórz, oddana w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” do dnia 14 lipca 2080r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Racibórz zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/651/2006 z dnia 24 maja 2006r obejmującą jednostkę strukturalną Śródmieście działka gruntu nr 635/40 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej H 15MN – 93,4% oraz na terenach dróg publicznych klasy dojazdowej H 61 KDD – 3,8% i H 62 KDD – 2,8%. Dodatkowo działka objęta została strefą techniczną związaną z przebiegiem pod działką czynnego ciepłociągu.
Działka wolna jest od obciążeń, jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej. Działkę można oglądać w dowolnym dniu i godzinie.

Cena wywoławcza
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 635/40 wynosi 12.238,00 zł oraz należny podatek VAT. Słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem zł oraz należny podatek VAT.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 1.300,00 zł, słownie: tysiąc trzysta złotych, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 4, bud. C, na konto nr 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia przetargu, wycofania uczestnika przetargu przed rozpoczęciem przetargu (otwarciem ofert), zakończenia przetargu. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia działki pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego, lecz przed jego podpisaniem. Uznanie rachunku sprzedającego o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu
Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 35 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/akty-prawne/ .

Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „przetarg nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. Nr 34 w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia i dostępny jest również w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w godzinach pracy w budynku B, I piętro, pok. Nr 11 przy ul. Kilińskiego 4. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika przetargu, skutkować będzie wykluczeniem tego uczestnika z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami przetargu, nieodpowiadająca warunkom przetargu, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika przetargu jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji. Wszystkie strony oferty muszą być trwale zespolone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

Termin i miejsce części jawnej przetargu
Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Kilińskiego 4, 47-400 Racibórz, bud B, I piętro, pok. Nr 11 w dniu 4 października 2021 r. o godz. 7:30.
Spółdzielnia zawiadamia na piśmie, w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, wszystkich, którzy złożyli ważne oferty, o wynikach przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o przetargu, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia działki, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o lasach. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg ponosi również koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, przygotowania i sporządzenia notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

Formularz Przetargowy

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 45 76, 32 415 35 24 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu

Opis nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 793/40 o pow. 0,0642 ha, arkusz mapy nr 1, obręb Racibórz. Działka zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Kamienna i Żwirowa i zapisana została w księdze wieczystej nr GL1R/00025043/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Działka jest własnością Gminy Miasta Racibórz, oddana w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” do dnia 14 lipca 2080r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Racibórz zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/651/2006 z dnia 24 maja 2006r obejmującą jednostkę strukturalną Śródmieście działka gruntu nr 793/40 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej H 15MN – 74,4% oraz na terenach dróg publicznych klasy dojazdowej oraz klasy lokalnej H 61 KDD – 1%, H 63 KDD – 10% i H 22 KDL – 14,6%.
Działka wolna jest od obciążeń, jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej ul. Żwirowej. Działkę można oglądać w dowolnym dniu i godzinie.

Cena wywoławcza
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 793/40 wynosi 18.618,00 zł oraz należny podatek VAT. Słownie: osiemnaście tysięcy sześćset osiemnaście zł oraz należny podatek VAT.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w złotych polskich w kwocie 1.900,00 zł, słownie: tysiąc dziewięćset złotych, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 4, bud. C, na konto nr 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni, nr konta 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Uznanie rachunku bankowego Spółdzielni o kwotę wadium musi nastąpić najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą: odwołania lub unieważnienia przetargu, wycofania uczestnika przetargu przed rozpoczęciem przetargu (otwarciem ofert), zakończenia przetargu. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy oferenta. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do wniesienia całej kwoty nabycia działki pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego, lecz przed jego podpisaniem. Uznanie rachunku sprzedającego o kwotę sprzedaży musi nastąpić najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu
Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” pod nr tel. 32 415 35 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie określającym zasady zbycia nieruchomości w Spółdzielni z którego treścią można zapoznać się pod adresem: https://www.nowoczesna.com/akty-prawne/ .

Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Pisemną ofertę zawierającą zaoferowaną cenę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „przetarg nie otwierać” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wileńskiej 3, 47-400 Racibórz, bud. A, II piętro, pok. Nr 34 w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy dołączony został do ogłoszenia i dostępny jest również w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w godzinach pracy w budynku B, I piętro, pok. Nr 11 przy ul. Kilińskiego 4. Złożenie dwóch lub więcej ofert, przez tego samego uczestnika przetargu, skutkować będzie wykluczeniem tego uczestnika z postępowania. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami przetargu, nieodpowiadająca warunkom przetargu, po wyznaczonym terminie, nieczytelna, budząca wątpliwości co do treści, bez zaoferowanej ceny, nie stanowiąca przedmiotu postępowania, nieopatrzona podpisem, podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz dokument, że osoba(y), która(e) podpisała(y) ofertę w imieniu uczestnika przetargu jest (są) umocowana(e) do jego reprezentacji. Wszystkie strony oferty muszą być trwale zespolone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

Termin i miejsce części jawnej przetargu
Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ul. Kilińskiego 4, 47-400 Racibórz, bud B, I piętro, pok. Nr 11 w dniu 4 października 2021 r. o godz. 7:30.
Spółdzielnia zawiadamia na piśmie, w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, wszystkich, którzy złożyli ważne oferty, o wynikach przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu o przetargu, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie wpłaci w ciągu 30 dni, od pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu, na rzecz Spółdzielni kwoty nabycia działki, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, ponosi także wszelkie koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o lasach. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg ponosi również koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, przygotowania i sporządzenia notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

 

Formularz Przetargowy